گروه

نام موزاییک

مشخصات طرح

مشخصات زمینه

قیمت 30 سانتی

قیمت 40 سانتی

A(گرانیتی)

کد 19/1

سنگ ریز سفید و سبز

سفید

195000

235000

کد 38

سنگ ریز مشکی

خاکستری

185000

230000

کد 86

سنگ ریز سفید و مشکی

سفید

185000

220000

کد 91

سنگ ریز مشکی و قرمز

نارنجی

185000

230000

کد 92

سنگ ریز مشکی و قرمز

قرمز

195000

235000

کد 93

سنگ ریز مشکی و قرمز

خاکستری

185000

230000

کد 94/2

سنگ ریز مشکی و سبز

خاکستری

195000

235000

کد 126

سنگ ریز قرمز

زرد

195000

235000

کد 137

سنگ ریز مشکی و قرمز

نارنجی

195000

235000

B (فرنگی)

کد 16

سنگ درشت الوان

سفید

180000

200000

کد 71

سنگ سبز و سفید و مشكی

سفید

180000

200000

کد 73

سنگ ریز مشكی

سفید

180000

---

کد 40

سنگ مرمر متوسط و مشكی

سفید

180000

200000

کد 42

سنگ مرمر زرد

سفید

180000

200000

کد 43

سنگ مرمر سبز

سفید

180000

200000

کد 44

سنگ مرمر درشت

سفید

180000

200000

کد 45

سنگ مرمر درشت

سفید

180000

200000

کد 84

سنگ درشت سفید و مشكی

سفید

180000

200000

کد 84/1

سنگ درشت سفید و ریز مشكی

سفید

180000

200000

کد 85

سنگ درشت سفید و ریز مشکی

سفید

180000

200000

C (الوان)

کد 1

سنگ درشت سفید و مشکی

خاکستری

155000

---

کد 26

سنگ درشت الوان

خاکستری

155000

180000

کد 27

سنگ متوسط الوان

خاکستری

155000

---

کد 29

سنگ متوسط مرمری

خاکستری

155000

180000

کد 17

سنگ متوسط سفید و مشكی

خاکستری

155000

---

کد 53

سنگ درشت الوان

خاکستری

170000

200000

D (ایرانی)

کد 20

سنگ درشت سفید و ریز مشکی

خاکستری

---

180000

کد 22

سنگ درشت سفید

خاکستری

155000

---

کد 201

سنگ سفید و مشكی

خاکستری

155000

180000

دوغابی

سنگدار بدون ساب

خاکستری

135000

170000

E (حیاطی)

حیاطی طوسی

سابیده (آجدار)

خاکستری

165000

183000

حیاطی رنگی

سابیده (آجدار)

رنگی

170000

190000

حیاطی طوسی

بدون سایش (آجدار)

خاکستری

145000

160000

حیاطی رنگی

بدون سایش (آجدار)

رنگی

150000

165000

توجه:

قیمت ها تحویل درب کارخانه و کرایه حمل به عهده خریدار است.

9% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه میگردد.