گروه

نام موزاییک

مشخصات طرح

مشخصات زمینه

قیمت 30 سانتی

قیمت 40 سانتی

A(گرانیتی)

کد 19/1

سنگ ریز سفید و سبز

سفید

210000

270000

کد 38

سنگ ریز مشکی

خاکستری

200000

260000

کد 86

سنگ ریز سفید و مشکی

سفید

200000

250000

کد 91

سنگ ریز مشکی و قرمز

نارنجی

200000

260000

کد 92

سنگ ریز مشکی و قرمز

قرمز

210000

270000

کد 93

سنگ ریز مشکی و قرمز

خاکستری

200000

260000

کد 94/2

سنگ ریز مشکی و سبز

خاکستری

210000

270000

کد 126

سنگ ریز قرمز

زرد

210000

270000

کد 137

سنگ ریز مشکی و قرمز

نارنجی

210000

270000

B (فرنگی)

کد 16

سنگ درشت الوان

سفید

200000

230000

کد 71

سنگ سبز و سفید و مشكی

سفید

200000

230000

کد 73

سنگ ریز مشكی

سفید

200000

---

کد 40

سنگ مرمر متوسط و مشكی

سفید

200000

230000

کد 42

سنگ مرمر زرد

سفید

200000

230000

کد 43

سنگ مرمر سبز

سفید

200000

230000

کد 44

سنگ مرمر درشت

سفید

200000

230000

کد 45

سنگ مرمر درشت

سفید

200000

230000

کد 84

سنگ درشت سفید و مشكی

سفید

200000

230000

کد 84/1

سنگ درشت سفید و ریز مشكی

سفید

200000

230000

کد 85

سنگ درشت سفید و ریز مشکی

سفید

200000

230000

C (الوان)

کد 1

سنگ درشت سفید و مشکی

خاکستری

170000

---

کد 26

سنگ درشت الوان

خاکستری

170000

200000

کد 27

سنگ متوسط الوان

خاکستری

170000

---

کد 29

سنگ متوسط مرمری

خاکستری

170000

200000

کد 17

سنگ متوسط سفید و مشكی

خاکستری

170000

---

کد 53

سنگ درشت الوان

خاکستری

190000

220000

D (ایرانی)

کد 20

سنگ درشت سفید و ریز مشکی

خاکستری

---

200000

کد 22

سنگ درشت سفید

خاکستری

170000

---

کد 201

سنگ سفید و مشكی

خاکستری

170000

200000

دوغابی

سنگدار بدون ساب

خاکستری

145000

---

E (حیاطی)

حیاطی طوسی

سابیده (آجدار)

خاکستری

165000

183000

حیاطی رنگی

سابیده (آجدار)

رنگی

170000

190000

حیاطی طوسی

بدون سایش (آجدار)

خاکستری

145000

160000

حیاطی رنگی

بدون سایش (آجدار)

رنگی

150000

165000

توجه:

قیمت ها تحویل درب کارخانه و کرایه حمل به عهده خریدار است.

9% مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه میگردد.